do odwołania translation | Polish-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
do odwołania
to appeal
Jeżeli wnioskodawcy korzystają z prawa do odwołania, przeprowadzany jest dogłębny przegląd decyzji i powodów odmowy. Where applicants exercise their right to appeal, an in-depth review of the decision and of the reasons for refusal shall be undertaken.
Właściwy organ określa przyczyny zawieszenia lub cofnięcia i informuje posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej o prawie do odwołania się. The Competent Authority shall state the reasons for the suspension or revocation and inform the holder of the production organisation approval on its right to appeal.
to cancel v.
Kongres został zmuszony do odwołania wyborów z powodu powszechnych zamieszek. Last year... Congress was forced to cancel the mid-term elections because of widespread unrest.
Gęste chmury popiołu wzleciały dzisiaj zmuszając linie lotnicze do odwołania tysiąca lotów. Thick clouds of ash flew up today forcing airlines to cancel thousands of flights.
to dismiss v.
Dążymy do odwołania sprawy, przeciwko klientowi pani Schmidt. We're moving to dismiss our case against Ms. Schmidt's client.
Mam coś dla swój ruch do odwołania. I have something for your motion to dismiss.
More translations in context: indefinitely adv., to revoke v. ...
See more translations and examples in context for "do odwołania" or search for more phrases including "do odwołania": "prawo do odwołania"
do odwołania adv.
until further notice ; indefinitely

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     Polish-English
prep.
onto
prep.
until
prep.
for
prep.
into
prep.
to
exp.
I'm going to ...
Kupowanie biletów
exp.
Goodbye
Podstawowe zwroty
***
'do odwołania' also found in translations in English-Polish dictionary
adv.
do odwołania; aż do odwołania
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising
Advertising