weedkiller translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
weedkiller
onkruidverdelger nm.
Right between the power mower and the weedkiller. Ja, tussen de grasmaaier en de onkruidverdelger.
Even if I did, the weedkiller's... Zelfs als ik het zou doen, de onkruidverdelger...
Other examples in context
There were also traces of a weedkiller called Glyphosate in her body. Er zaten ook sporen van de onkruid verdelger Glyfosaat in haar lichaam.
It is composed of two phases: weedkiller and raking. Het onderhoud verloopt in twee fases: onkruid verdelgen en harken.
Hans, have you got the weedkiller? Hans, heb je de onkruid verdelger?
How does the Commission justify the proposal to include Paraquat in Annex 1 to Council Directive 91/414/EEC, in the light firstly of the well-known harmful effects this weedkiller causes, and secondly of the fact that several EU Member States have already banned its use? Hoe motiveert de Commissie haar voorstel om Paraquat in de bijlage op te nemen, gezien ten eerste de welbekende schadelijke effecten van dit bestrijdingsmiddel, en ten tweede het feit dat verschillende EU-lidstaten het gebruik van Paraquat hebben verboden?
See how “weedkiller” is translated from English to Dutch with more examples in context
weedkiller n.
onkruidverdelger

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

weedkiller, weed, week, we


Advertising