wag one's finger at sb translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
wag one's finger at sb vt.
met zijn vinger nee-schudden naar iem. ; met de wijsvinger nee schudden naar iem.
=to shake one's finger repeatedly to show disapproval. "You naughty boy!", mom said, wagging her finger at me.

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"wag one's finger at sb": examples and translations in context
No one's pointing the finger at anyone else, if that's what you mean. Er wijst niemand met een vinger naar de andere, als dat is wat u bedoelt.
It is easy to shrug one's shoulders and look the other way, or to point fingers at nature and environmental organizations when once again something goes wrong with nature and the environment. Het is makkelijk om met het ophalen van de schouders een andere kant op te kijken of streng te kijken naar alleen de natuur en milieu organisaties als het weer eens mis gaat met de natuur en het milieu.
The staff at SBS offers you several specialties to choose from, like Deep Diving, Cavern Diver, Wreck Diver and many more... Son Bou Scuba (SBS) kan je verschillende specialties aanbieden, zoals diepduiken, grotduiken en wrakduiken om er een paar te noemen...
In exchange you receive a wired transfer every three months on an account at SBS in Lugano. In ruil krijg je om de drie maanden geld op een rekening bij SBS in Lugano.
So, NABAB DE REVE left us not so long ago, but he will be remembered for ever at sBs and in the breeding world of sporthorses, through the outstanding quality of his progeny. NABAB DE REVE verliet ons nog maar pas twee dagen geleden, maar hij zal nog lang zijn stempel drukken op de sBsfokkerij en op de sportpaardenfokkerij in het algemeen.
Anything which might point the finger at Wintergreen and Landesman. Alles wat zou kunnen wijzen naar Wintergreen en Landesman.
See how “wag one's finger at sb” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
det.
zijn
exp.
Het is een uur
Time
n.
vinger
n.
wijsvinger
pron.
een
num.
een
pron.
niemand
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising