value-added tax translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
value-added tax
belasting over de toegevoegde waarde
This discrimination is due to the fact that companies from outside the Union do not pay value-added tax when they provide electronic services, while European companies are obliged to pay it. Deze discriminatie vloeit voort uit het feit dat bedrijven van buiten de Unie geen belasting over de toegevoegde waarde hoeven te betalen wanneer zij elektronische diensten verlenen terwijl de Europese bedrijven daartoe wel verplicht zijn.
Unit value means the total value (excluding invoiced value-added tax) of the production (in national currency) divided by the total volume of the production. Waarde per eenheid: de totale waarde (exclusief de gefactureerde belasting over de toegevoegde waarde) van de productie (in de nationale valuta) gedeeld door het totale productievolume.
belasting op de toegevoegde waarde
Meanwhile, it continues to be the case that Poland, for example, still applies national imposition of value-added tax, VAT, despite the Sixth Directive and court rulings. Ondertussen is het nog steeds zo dat Polen bijvoorbeeld nog steeds een nationale heffing oplegt van de belasting op de toegevoegde waarde, btw, ondanks de Zesde richtlijn en gerechtelijke uitspraken.
Tobacco products imported from non EU countries into the EU are subject to customs duties, value-added tax (VAT) and excise duty at the time of importation at the rates applicable in the Member State of importation. Over tabaksproducten die vanuit derde landen in de EU worden ingevoerd, moeten douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde (btw) en accijnzen betaald worden op het moment van de invoer tegen de tarieven die in de lidstaat van bestemming van toepassing zijn.
belasting toegevoegde waarde
According to the Dutch State Secretary for Finance, Jan Kees de Jager, however, mobile homes are not in fact on the same tax footing as other types of accommodation, because value-added tax (VAT) has to be paid on caravan rental. Volgens de Nederlandse staatssecretaris van financiën, J. C. de Jager, zijn woonwagens echter niet fiscaal gelijk aan andere woonvormen omdat er belasting toegevoegde waarde (BTW) over woonwagenhuur betaald dient te worden.
Secondly, does the Council consider feasible the Commission's legal proposal whereby value-added tax would no longer be eligible for local government projects? Ten tweede: acht de Raad het wetgevingsvoorstel van de Commissie dat ertoe zou leiden dat projecten van lokale overheden niet langer zijn vrijgesteld van de belasting toegevoegde waarde haalbaar?
More translations in context: BTW abbr.acron., BTW-tarieven ...
See more translations and examples in context for "value-added tax" or search for more phrases including "value-added tax": "value added tax"
value-added tax n.
BTW
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
belasting
n.
wegenbelasting
[UK]
n.
belastingbetaler
[US]
n.
inkomstenbelasting
n.
belastingaangifte
n.
wegenbelasting
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising