uranium translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
uranium
uranium nn.
It's part of centrifuge for refining uranium. Het hoort bij de centrifuge voor het verrijken van uranium.
Still a long way from overcoming the uranium problem. Nog steeds een lange weg te gaan met het overwinnen van het uranium probleem.
uraan nn.
Natural uranium, depleted uranium, and thorium and quantities of uranium enriched to less than 10 % not falling in Category III should be protected in accordance with prudent management practice. Natuurlijk uraan, verarmd uraan, thorium en hoeveelheden uraan die zijn verrijkt tot minder dan 10 %, welke niet in categorie III vallen, moeten worden beveiligd in overeenstemming met zorgvuldige beheerspraktijken.
"Natural uranium" (0) means uranium containing the mixtures of isotopes occurring in nature. "Natuurlijk uraan" (0): uraan met dezelfde isotopensamenstelling als in de natuur voorkomt.
More translations in context: uranium- nn. ...
See more translations and examples in context for "uranium" or search for more phrases including "uranium": "depleted uranium", "enriched uranium"
uranium n.
uranium

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

uranium, unique, Ukraine, urine


Advertising