schoolchildren translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
schoolchildren
schoolkinderen npl.
He earns his living by selling heroin to schoolchildren. Hij verdient zijn geld met de verkoop van heroïne aan schoolkinderen.
What a relief it'll be to millions of schoolchildren to know you survived. Wat zullen miljoenen schoolkinderen blij zijn dat je nog leeft.
scholieren
Special promotions for schoolchildren should include a range of healthy organic products in addition to fruit. Speciale promotieacties voor scholieren moeten naast fruit ook zijn gericht op een hele reeks gezonde organische producten.
Enterprise can be promoted early among schoolchildren and students. Ondernemerschap kan al onder scholieren en studenten worden gestimuleerd.
leerlingen
Cyberbullying with schoolchildren as victims and persecutors is a serious problem which affects all EU Member States. Cyberbullying, met leerlingen in de rol van slachtoffer én dader, is een ernstig probleem in alle lidstaten van de EU.
Several days ago, some schoolchildren were arrested for attempting to celebrate the anniversary of the uprising in Gansu and Kanlho. Enkele dagen geleden werden leerlingen gearresteerd, die in Gansu en Kanlho probeerden de opstand te herdenken.
More translations in context: schoolgaande kinderen, schoolgaande jeugd ...
See how “schoolchildren” is translated from English to Dutch with more examples in context
schoolchildren n.
schoolkinderen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising