schoolbook translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
schoolbook
schoolboek nn.
You can find more pictures on this topic on the page of a schoolbook for elementary and secondary schools in Baden-Wuerttemberg, which you can download here at no charge and with the kind approval of Cornelsen publisher. Verdere afbeeldingen betreffende dit thema vindt U op de volgende bladzijde uit een schoolboek voor middelbare scholen in Baden-Württemberg, die U hier met vriendelijke toestemming van de uitgever Cornelsen Verlag gratis kunt downloaden.
Reference for the schoolbook: Heepmann, Bernd u. a.: Materie - Natur - Technik, Band 6. ISBN 978-3-06-085040-2 2008 Cornelsen Verlag, Berlin. Brongegevens schoolboek: Heepmann, Bernd u. a.: Materie - Natur - Technik, Band 6. ISBN 978-3-06-085040-2 2008 Cornelsen Verlag, Berlin.
Other examples in context
It's nothing like the one that the schoolbook history books give us, vastly different. Het lijkt niets op de wereld die de geschiedenisboeken van school ons geven, terdege anders.
He is author of many books, from a schoolbook in which all financial calculations are explained in the form of flow charts to multiple management books. Hij is auteur van meerdere boeken, van een studieboek waarin alle bedrijfskundig financiële berekeningen aan de hand van stroomschema's worden uitgelegd tot verscheidene managementboeken.
A few years back, films about the criminal Belgrade reality entertained people in Sarajevo. Few years later, the films became the best schoolbook for the world of crime with advises from the criminals expelled from the West. Een paar jaar geleden vermaakte mensen uit Sarajevo zich met films over de criminalitiet in Belgrado. Een paar jaar later werden deze film de beste schoolboeken in de wereld van de misdaad met adviesen van criminelen die in het westen waren uitgewezen.
You going to let them shoot your cows out from underneath you on account of a schoolbook disease? Laat je je koeien afschieten vanwege een ziekte uit een boekje?
See how “schoolbook” is translated from English to Dutch with more examples in context
schoolbook n.
schoolboek

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising