penalize translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
penalize
bestraffen v.
It doesn't seem right to penalize them. Het lijkt niet juist ze te bestraffen.
And if they are not being respected what sense does it make if you cannot take any sanctions whatsoever to penalize people or to instigate proceedings. En als zij niet worden nageleefd wat heeft het dan voor zin als je geen enkele sanctie hebt om mensen te bestraffen of om zaken aan te pakken.
straffen v.
We need to be able to penalize them in one way or another. Wij moeten die luchtvaartmaatschappijen op een of andere manier kunnen straffen.
you can't penalize him for that. Je kunt hem daar niet voor straffen.
benadelen v.
But, at the same time, we penalize larger companies in the defence sector with over 230 employees that wish to diversify. Maar daarmee benadelen wij wel de grotere bedrijven in de defensiesector met meer dan 230 werknemers, die ook hun activiteiten willen diversifiëren.
For the same reasons, we are not prepared, nor do we ask, to penalize European producers of beer or alcohols. Om dezelfde redenen zouden wij niet bereid zijn - en dat zouden wij ook nooit vragen - om de Europese bier- of alcoholproducenten te benadelen.
More translations in context: beboeten v. ...
See how “penalize” is translated from English to Dutch with more examples in context
penalize v.
straffen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

penalize, penalty, pen, pen pal


Advertising