package holiday translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
package holiday
pakketreis
Passengers who have bought a package holiday are already more than adequately protected by Directive 90/314. De luchtvaartreizigers die een pakketreis hebben geboekt, worden reeds op meer dan tevredenstellende wijze gedekt door richtlijn 90/314.
The Package Travel Directive protects consumers, who have bought a package holiday, in case of force majeure situation such as e.g. the Icelandic ash cloud. De richtlijn pakketreizen beschermt consumenten die een pakketreis hebben geboekt, in gevallen van overmacht, zoals bijvoorbeeld de IJslandse aswolk.
vakantiepakketten
Package travel customers enjoy already a high level of protection through Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package holiday and package tours, which holds tour operators responsible for the proper performance of the package, including air transport. Consumenten die pakketreizen kopen genieten reeds een hoog niveau van bescherming krachtens richtlijn 90/314/EEG van 13 juni 1990 betreffende vakantiepakketten en rondreispakketten, die de touroperators verantwoordelijk stelt voor de goede uitvoering van het pakket, met inbegrip van het luchtvervoer.
Does the Commission have information concerning the quality of the services and operating methods of package travel, package holiday and package tour companies by Member State? Beschikt de Commissie voor elke lidstaat over kwalitatieve gegevens betreffende de soorten ondernemingen die pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten aanbieden en de wijze waarop ze werken?
pakketreizen
Over the years, the European Union has taken relevant actions in this area, and the measures adopted have ensured an increase in the level of consumer protection in areas such as package holiday services and passengers' rights. In de loop der jaren heeft de Unie maatregelen genomen en door middel daarvan het niveau van consumentenbescherming opgetrokken op de terreinen van pakketreizen en passagiersrechten.
I am thinking here of the following examples: the delayed transposition of the Package Holiday Directive, the judgment of the European Court of Justice, and the Time-Sharing Directive which, if I remember rightly, has to be transposed by the end of May 1997. Ik denk bij voorbeeld aan de laattijdige omzetting van de richtlijn over pakketreizen, de uitspraak van het Europees Hof van Justitie en de richtlijn over time sharing die, als ik het goed heb, tegen eind mei 1997 omgezet moet zijn.
More translations in context: geheel verzorgde vakantie n. ...
See how “package holiday” is translated from English to Dutch with more examples in context
package holiday n.
geheel verzorgde vakantie
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
pakje
[US]
n.
pakket
n.
georganiseerde reis
[UK]
n.
geheel verzorgde vakantie
[US]
n.
georganiseerde reis
[US]
n.
vakantie
[UK]
n.
vakantiewerk
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising