onlooker translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
onlooker
toeschouwer nm.
But certainly The Blessing sends some sort of impact back at the onlooker. Maar De Zegen stuurt een soort van invloed terug naar de toeschouwer.
When I go around speaking about the euro - sadly, as an onlooker - I find enormous support from business, exporters, industry and potential tourists. Als ik op stap ga om over de euro te spreken - jammer genoeg als toeschouwer - vind ik enorme bijval van het zakenleven, exporteurs, industrie en potentiële toeristen.
Other examples in context
This harmony lasts as long as the onlooker looses himself in total perception. Deze harmonie duurt zolang als de kijker zich overgeeft in de totale perceptie.
That depends on the style of the onlooker. Dat is afhankelijk van de stijl van de wever.
That's what it looked like to an onlooker. Voor 'n objectieve toeschouwer tenminste.
Also frightening and deterring, just like pain, have in common with the beauty they negate, that they exert an irresistible effect on the onlooker. Ook bang maken en afschrikken hebben - net zoals pijn - met de schoonheid die ze ontkennen gemeen dat ze een onweerstaanbaar effect sorteren.
See how “onlooker” is translated from English to Dutch with more examples in context
onlooker n.
toeschouwer
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

onlooker, online, outlook, on


Advertising