oar translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
oar
roeispaan n.
She hit him in the face with an oar. Zij sloeg hem met een roeispaan in het gezicht.
It was done with an oar. Het is met een roeispaan gedaan.
riem nm.
I took the oar and hit him hard. Ik pakte de riem en sloeg hem hard.
Could you pass me the oar, N-word Jim. Kunt u mij de riem geven, N-woord Jim.
oar
The inside of the Himeji-jo Castle Watari oar De naar binnen van de Himeji-jo Castle Watari oar
A building of this side is a southwest corner oar (important cultural property). Een gebouw van dit kant is een zuid west hoek oar (belangrijke culturele eigendom).
More translations in context: roeiriem, spaan ...
See how “oar” is translated from English to Dutch with more examples in context
oar n.
roeispaan

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

oar, or, ovary, oral


Advertising