look at translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
look at
kijken naar v.
Similarly, we should also look at licensed manufacturing. Op dezelfde wijze moeten we ook kijken naar de geautoriseerde fabricage.
Ghana taught me to look at people differently and to look at myself differently. Ghana heeft me geleerd om anders te kijken naar mensen en om anders te kijken naar mezelf.
bekijken v.
So to look at this, to look at what we really want, we thought about the philosopher John Rawls. Om te bekijken wat we nou echt willen, dachten we aan de filosoof John Rawls.
zien v.
Unfortunately, we still don't have a good look at his face, and the Firearms camera was knocked out before we could get a look at him. We kunnen zijn gezicht niet goed zien, en de andere camera lag eruit voordat we hem konden zien.
Here India can look at what is happening in the west and elsewhere, and look at what needs to be done. Hiervoor kan India kijken naar wat gaande is in het Westen en elders, om te zien wat gedaan moet worden.
More translations and examples : kijk eens naar, moet je
I look at pictures of faces all day. Ik kijk heel de dag naar foto's met gezichten, dat is niet dezelfde man.
See more translations and examples in context for "look at" or search for more phrases including "look at": "look at that", "have a look at"
look at v.
kijken naar

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
blik
v.
kijken
v.
lijken
v.
opzoeken
v.
zoeken
v.
rondkijken
[UK]
v.
verzorgen
[UK]
***
'look at' also found in translations in Dutch-English dictionary
v.
look at [looking]
[US]
v.
look at [looks at, looking at]
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

look, loo, look at, look up


Advertising
Advertising