liquid translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
liquid
vloeibaar adj.
Shines and gleams, Like liquid sunshine. Het schittert en glinstert... het lijkt wel vloeibaar zonlicht.
The Cascata is especially suitable for drying liquid digestate. De Cascata is in het bijzonder geschikt voor het drogen van vloeibaar digistaat.
vloeistof n.
Video said something about retrieving a liquid. De video zei iets over het ophalen van een vloeistof.
Second liquid flows into the chamber. De tweede vloeistof stroomt 't reservoir in.
liquide
One such qualifying liquid resource is 'highly liquid collateral'. Een van deze gekwalificeerde liquide middelen is de "zeer liquide zekerheid".
Where a liquid asset ceases to be eligible in the stock of liquid assets, an institution may nevertheless continue to consider it a liquid asset for an additional period of 30 calendar days. Indien een liquide activum niet langer in aanmerking komt om deel uit te maken van de voorraad liquide activa, kan een instelling het niettemin gedurende een extra periode van 30 kalenderdagen als een liquide activum blijven beschouwen.
More translations in context: vocht nn., vloeiende ...
See more translations and examples in context for "liquid" or search for more phrases including "liquid": "liquid assets", "liquid nitrogen"
liquid n.
vloeistof

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
afwasmiddel
[US]
n.
afwasmiddel
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising