learner translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
learner
leerling nm.
Because I'm more of a hands-on learner. Omdat ik meer een praktijk leerling ben.
I'm a very fast learner. Ik ben een heel snelle leerling.
leert
I've always been more of an indoorsy learner. Ikzelf ben altijd meer het type geweest dat binnenshuis leert.
She's a visual learner, I guess. Zij is iemand die pas leert als ze ziet.
lerende
Thus, a learner can achieve a qualification by accumulating the required units, achieved in different countries and different contexts (formal, non-formal and informal). Een lerende kan dus een kwalificatie verwerven door de vereiste, in verschillende landen en contexten (formeel, niet-formeel en informeel) verworven eenheden te accumuleren.
For applying credit transfer involving two partners and a specific mobile learner, a learning agreement is concluded by the two competent institutions involved in the training and validation process and the learner, in the framework of an MoU. Met het oog op de overdracht van studiepunten waarbij twee partners en een mobiele lerende zijn betrokken, wordt een leerovereenkomst tussen de twee bij het opleidings- en valideringsproces betrokken bevoegde instellingen en de lerende gesloten, in het kader van een intentieverklaring.
More translations in context: Learner ...
See more translations and examples in context for "learner" or search for more phrases including "learner": "a fast learner", "adult learner"
learner n.
leerling

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
leerling-automobilist
[UK]
n.
oudere student
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising