headline translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
headline
kop nm.
That's not really even a headline. Dat is niet eens een kop.
I have a headline for this. Ik weet hier een kop voor.
krantenkop nm.
I saw the headline on techcrunch. Ik zag de krantenkop in 'Techcrunch'.
"Little Boy Blue" was just too good a headline. Jongetje Blue deed het helemaal als krantenkop.
nominale
On the other hand, there are also some risks of higher headline deficits. Daar staat evenwel tegenover dat er ook enkele risico's zijn die tot grotere nominale tekorten kunnen leiden.
The programme expects the headline and primary deficits to gradually narrow from 2011 onwards, with the headline deficit reaching about 2 % of GDP in 2013. Het programma gaat ervan uit dat de nominale en primaire tekorten vanaf 2011 geleidelijk zullen teruglopen, waarbij het nominale tekort in 2013 ongeveer 2 % van het bbp zal bedragen.
More translations in context: headline, titel nm. ...
See more translations and examples in context for "headline" or search for more phrases including "headline": "headline targets", "headline deficit"
headline n.
krantenkop

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

headline, head, headlight, heal


Advertising