hastily translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
hastily
haastig adv.
Instead, Greece got a hastily arranged referendum. In plaats daarvan kreeg Griekenland een haastig gearrangeerd referendum voorgeschoteld.
It is when the hastily adopted beliefs of youth are insufficient... Als de haastig aangenomen overtuigingen van de jeugd niet...
overhaast adv.
The Commission needs to think carefully and weigh up the consequences before reacting too hastily to this problem. De Commissie moet zorgvuldig nadenken en de consequenties afwegen voordat ze overhaast reageert op het probleem.
Yet let us not do it by hastily and arrogantly incorporating each policy into procedures and institution. Maar dan moeten we dat niet doen door overhaast en arrogant elk beleid in een keurslijf van procedures en instellingen te dwingen.
allerijl
The people were hastily evacuated last Thursday, the 13th of September by buses and trucks after a strong eruption of Fuego (fire volcano). De mensen werden donderdag 13 september jl. in allerijl geëvacueerd met bussen en vrachtwagens na een forse uitbarsting van de Fuego (vuurvulkaan).
More translations in context: haastelijk, ijlings adv. ...
See how “hastily” is translated from English to Dutch with more examples in context
hastily adv.
haastig

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

hastily, hail, hairstyle, happily


Advertising