halt translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
halt
stoppen
On-going hostilities and human rights abuses must halt. De aanhoudende vijandelijkheden en schendingen van de mensenrechten dienen te stoppen.
The so-called pillar of fire has brought central London to a halt. De zo genaamde zuil van vuur heeft 't openbare leven in London laten stoppen.
halt
We halt in a quiet village and park the wineboer wagon. Eerst even wat boodschapjes doen. In een rustig dorpje houden we halt en parkeren de wijnboerenmobiel.
stilstand nm.
The call-up of skilled technicians brought many vital war industries almost to a halt. Het oproepen van geschoolde technici... bracht de oorlogsindustrie vrijwel tot stilstand.
Basalt formations are formed when a lava flow to a halt and allowed in a swamp area. Basalt formaties worden gevormd wanneer een lavastroom tot stilstand en afkoeld in een moerasgebied.
More translations in context: stopzetting, stil adj. ...
See more translations and examples in context for "halt" or search for more phrases including "halt": "to halt", "call a halt"
halt n.
stilstand

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

halt, hat, health, half


Advertising