genetic translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
genetic
genetisch adj.
It could be a long-term genetic experiment. Het zou een lange termijn genetisch experiment kunnen zijn.
The doctor suspected a genetic condition. De arts dacht dat het iets genetisch was.
erfelijk adj.
I guess respect and courtesy aren't genetic like... my slim hips. Respect en beleefdheid zijn niet erfelijk, zoals m'n slanke taille.
Humor's genetic, you know. Humor is erfelijk, weet je.
genen
Our genetic match is 97 per-cent. Onze genen passen voor 97 procent bij elkaar.
More translations and examples : genetic, genetica
The genetic code of Earth life. De genetische code van het leven op Aarde.
See more translations and examples in context for "genetic" or search for more phrases including "genetic": "genetic engineering", "genetic resources"
genetic adj.
genetisch

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
erfelijkheidsleer
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising