featured jobs translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
! featured jobs n.
toekomstige banen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"featured jobs": examples and translations in context
One of the 11 selected projects featured amongst its objectives 'convincing economically disadvantaged regions of the US and EU to see climate change as a priority and job creation opportunity'. In een van de 11 geselecteerde projecten nam de doelstelling "het overtuigen van economisch zwakke regio's van de VS en de EU om klimaatverandering te beschouwen als een prioriteit en een kans op werkgelegenheid" een belangrijke plaats in.
She figured she'd have to return to a day job at some point but instead managed to become successful as an artist. Roth's work has been featured in numerous galleries and museums around the world. Ze dacht dat ze zou hebben terug te keren naar een baan op een bepaald punt, maar in plaats daarvan beheerd om succesvol als kunstenaar te worden. Roth's werk is gekenmerkt in talrijke galleries en musea over de hele wereld.
Another aspect we feel is important, and is therefore featured in the report, is that the European Investment Bank should participate in the financing of the EU 2020 Strategy pending ratification, which focuses on job creation. Ook vinden we het belangrijk, en daarom komt het ook voor in het verslag, dat de Europese Investeringsbank zich aansluit bij de financiering van de EU 2020-strategie, die binnenkort wordt aangenomen, en waarin het creëren van banen de spil vormt.
Featured are thereby the hiking trails towards the Walseralpe Sera, where you can visit the cheese factory, a visit in the summer months and can look over the shoulder cheesemaker in his daily job. Aanbevolen zijn daarbij de wandelwegen richting de Walseralpe Sera, waar je in de zomermaanden een bezoekje kunt brengen aan de kaasmakerij, en de kaasmaker over de schouder kunt kijken bij zijn dagelijkse werk.
It is well featured, not too slow and it gets the most detail from the X3F-files. Lightroom and CS3 though do a nice job too, producing vibrant colors and good resolution. Er zijn behoorlijk wat mogelijkheden, ze is redelijk vlot en ze extraheert de meeste detail uit de RAW-bestanden. Overigens doen Lightroom en Photoshop geen slechte zaken met de X3F-bestanden en produceren mooie kleuren en redelijk detail.
See how “featured jobs” is translated from English to Dutch with more examples in context
See also:

feature, feather, fear, flattered

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
baan
n.
arbeidsbureau
[UK]
n.
vakantiewerk
[UK]
n.
vakantiewerk
[US]
n.
ontslag
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising