employment office translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
employment office
arbeidsbureau nn.
Contacted public employment office to find work Contact opgenomen met een openbaar arbeidsbureau om werk te vinden
There must have been 500 guys at the employment office today. Er waren zeker 500 werkzoekenden in het arbeidsbureau.
doplokaal
Axel: What appeals to me about that is that you absolutely wanted to do portraits of unemployed people here in the employment office, and when you started on those Polaroids there was always a negative reaction. Axel: Wat mij daar in aanspreekt, is dat je absoluut portretten van werklozen wou maken, hier in het doplokaal, en toen je met die polaroids begon kwam er altijd wel een negatieve reactie.
You wrote, "In an employment office, lying in a lazy reclining chair ostentatiously doing nothing, actually does just as much good as..." Daarin zeg je: Ostentatief niets doen in zo een luie ligstoel, dat werkt in een doplokaal eigenlijk even goed als.
dienst voor arbeidsvoorziening
Periods of involuntary unemployment duly recorded by the relevant employment office, periods not worked for reasons not of the person's own making and absences from work or cessation of work due to illness or accident shall be regarded as periods of employment. Naar behoren door de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening vastgestelde tijdvakken van onvrijwillige werkeloosheid, waarin de betrokkene wegens een aan hem niet-toerekenbare reden niet heeft gewerkt, en perioden van afwezigheid of onderbreking van de werkzaamheid wegens ziekte of ongeval, worden als tijdvakken van werkzaamheid aangemerkt.
he/she is in duly recorded involuntary unemployment after completing a fixed-term employment contract of less than a year or after having become involuntarily unemployed during the first twelve months and has registered as a job-seeker with the relevant employment office. hij bevindt zich in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor minder dan één jaar of hij is in de eerste twaalf maanden onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening ingeschreven.
More translations in context: arbeidsbemiddeling nf. ...
See how “employment office” is translated from English to Dutch with more examples in context
employment office n.
arbeidsbureau
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
betaald werk
n.
kantoor
n.
bespreekbureau
n.
hoofdkantoor
n.
postkantoor
n.
kantooruren
n.
bespreekbureau
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising