dry-stone wall translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
dry-stone wall n.
stapelmuur ; gestapelde muur ; muur van los opgestapelde stenen
[Tech.]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"dry-stone wall": examples and translations in context
dry stone walls and vineyard walls and special measures to protect neighbouring areas Stapelmuren en wijngaardmuren en speciale maatregelen ter bescherming van aanpalende oppervlakten
integral restoration of dry-stone walls in a poor state of conservation, de integrale restauratie van bouwvallige ongemetselde muurtjes;
The introduction and dissemination of the olive tree is historically attributed to Benedictine monks who, in the early Middle Ages, bred the local cultivars and improved the cultivation techniques by teaching the use of terraces with the construction of dry stone walls. Historisch gezien kan het ontstaan en de uitbreiding van de olijfteelt worden teruggeleid tot de benedictijner monniken, die in de late middeleeuwen plaatselijke cultivars selecteerden en de teeltmethoden verbeterden door de invoering van terrasbouw met steunmuren van droog metselwerk.
They have used the farmable land to a maximum and created new land by building terraces following the contour of the land, supported by dry-stone walls and gravity-irrigated by a canal bringing water from upstream rivers. Ze maakten maximaal gebruik van het bestaande teeltareaal en creëerden extra areaal door parallel aan de hoogtelijn terrassen aan te leggen, die werden ondersteund door muurtjes van droge stenen en door de zwaartekracht werden geïrrigeerd via een kanaal met water uit de stroomopwaarts gelegen bergriviertjes.
Man-made structures of brick or stone e.g. dry stone and mortared walls. Aangelegde structuren van baksteen of steen, bv. gestapelde en gemetselde muren.
See how “dry-stone wall” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
muur
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising