calendar translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
calendar
kalender nm.
They match the numbers of this calendar exactly. Ze komen exact overeen met de nummers van deze kalender.
Bought him a word-of-the-day calendar for Christmas. Ik heb hem een woord-van-de-dag kalender met kerst gegeven.
agenda n.
Check for concerts and activities our calendar. Kijk voor onze concerten en activiteiten in onze agenda.
Vince, stop reading my desktop calendar. Vince, stop eens met het lezen van mijn desktop agenda.
tijdschema
Unless the institutions agree on an alternative calendar, the future budgetary procedures will follow a similar calendar. Tenzij de instellingen een ander tijdschema overeenkomen, wordt voor de toekomstige begrotingsprocedures een soortgelijk tijdschema gevolgd.
More translations in context: vergaderrooster, rooster n. ...
See more translations and examples in context for "calendar" or search for more phrases including "calendar": "calendar year", "calendar days"
calendar n.
kalender

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising