adult learner translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
adult learner n.
oudere student
[US]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"adult learner": examples and translations in context
adult learner means a learner participating in adult education; lerende volwassene: een leerling die deelneemt aan de volwasseneneducatie;
welcomes the centrality accorded the adult learner in the governance section and notes with approval the value attached to local and regional contributions in an adult learning partnership framework; is ingenomen met de bijzondere aandacht voor de volwassen lerende in het gedeelte over goed bestuur, en stelt met genoegen vast dat veel waarde wordt gehecht aan lokale en regionale bijdragen in het kader van een partnerschap voor volwasseneneducatie;
imagine what it does to the adult learner, who's embarrassed to go back and learn stuff they should have known before going back to college. Maar stel je voor wat het betekent voor de volwassen leerling die zich schaamt om opnieuw dingen te gaan leren die hij al zou moeten hebben geleerd, voor hij opnieuw gaat studeren.
welcomes the broad concept and process of adult learning in the Commission Communication on an Action Plan on Adult Learning: It is always a good time to learn and endorses the central and key focus on the adult learner in the document; verheugt zich over het algemene concept en proces van volwasseneneducatie dat in de Commissiemededeling Actieplan inzake volwasseneneducatie - Het is nooit te laat om te leren wordt uiteengezet en stemt in met de prioritaire aandacht voor volwassen lerenden in het document;
These are the rich contributions that adult learners bring to the learning table. Dit is de rijkdom van de bijdragen die volwassen lerenden inbrengen.
These personnel are the front line contact and learning point for many adult learners. Dit personeel zijn de eerstelijns-contactpersonen voor vele volwassen lerenden.
See how “adult learner” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
volwassene
n.
leerling
n.
volwassenenonderwijs
n.
leerling-automobilist
[UK]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising