adjust translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
adjust
aanpassen v.
Maybe your client should adjust his golf-club memberships. Misschien moet jouw cliënt z'n lidmaatschap van de golfclub aanpassen.
In this dialog you can adjust SQLite settings. In deze dialoog kunt u de instellingen voor SQLite aanpassen.
stellen v.
Extremely stable, but easy to adjust. Zeer stabiel, maar toch eenvoudig af te stellen.
It's not our place to adjust the universe. Het is niet aan ons het universum bij te stellen.
pas
I'll adjust the sound perspective later. Ik pas het geluid later wel aan.
Complement two, adjust your quadrant, target the storehouse. Kanon twee... pas jullie hoekmeter aan, schiet op het kruitmagazijn.
More translations in context: aan te passen, aanpassing ...
See more translations and examples in context for "adjust" or search for more phrases including "adjust": "need to adjust", "time to adjust"
adjust v.
aanpassen

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     English-Dutch
exp.
Kunt u mijn bindingen verstellen?
Skiing
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising