Saudi Arabian translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Saudi Arabian
Saoedi-Arabische
There were Christian Arabs living throughout the Saudi Arabian peninsula who also believed in an after life. Yusuf's error causes the uninformed to believe that only paganism existed in Arabia. Er waren christelijke Arabieren die leerden over het gehele Saoedi-Arabische schiereiland die ook geloofden in een hiernamaals. Yusef's fout laat de onwetenden geloven dat alleen heidendom in Arabië aanwezig was.
whereas several Saudi Arabian authorities have declared that women will be entitled to vote in future, overwegende dat meerdere Saoedi-Arabische overheden verklaard hebben dat vrouwen in de toekomst stemrecht zullen hebben,
Saoedi-Arabië n.
Riyadh had an 82% turnout of men only, even though the Saudi Arabian electoral law states that citizens are eligible to vote. In Riyad was de opkomst 82 procent, maar alleen mannen, ofschoon volgens de kieswet van Saoedi-Arabië burgers kiesrecht hebben.
If the rescue is successful, it will damage U.S. and Saudi Arabian relations. Als de actie succesvol is, zal het de relatie... tussen de VS en Saoedi-Arabië beschadigen.
Saudi-Arabische
In Great Britain there are an estimated 40 Saudi Arabian Islamic schools with some 5000 pupils. In Groot-Brittannië bestaan naar schatting veertig Saudi-Arabische islamitische scholen met ongeveer 5000 scholieren.
At present Rizana Nafeek is still in a Saudi Arabian prison pending her appeal against this sentence. Op dit moment wacht Rizana Nafeek nog steeds in een Saudi-Arabische gevangenis op haar beroep tegen dit vonnis.
More translations in context: Saudi Arabian ...
See how “Saudi Arabian” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
Saoedi-Arabiër
adj.
Saoedi-Arabisch
n.
Saoediër
adj.
Saoedisch
n.
Saoedi-Arabië
***
'Saudi Arabian' also found in translations in Dutch-English dictionary
nm.
Saudi Arabian [Saudis]
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising