Ghanaian translation | English-Dutch dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
Ghanaian
Ghanese
In the Ghanaian neighbourhood of Suami Magazine, over 200,000 craftsmen recycle our discarded car scrap. In de Ghanese wijk Suami Magazine recyclen meer dan 200.000 ambachtsmannen ons afgedankte autoschroot.
This is by a local Ghanaian entrepreneur, using his own capital. Het is een bedrijf van een lokale Ghanese ondernemer, die zijn eigen kapitaal gebruikte.
Ghanees adj./nm.
I want to look back 20 years from now and see that there's another Liberian girl, Ghanaian girl, Nigerian girl, Ethiopian girl standing on this TED stage. Ik wil over 20 jaar terugkijken en zien dat er een ander Liberiaans meisje, Ghanees meisje, Nigeriaans meisje, Ethiopisch meisje op dit TED-podium staat.
Other examples in context
The EC Party shall notify the Ghanaian Party of the receipt of a properly documented complaint before initiating any investigation. De EG stelt Ghana in kennis van de ontvangst van een naar behoren gestaafde klacht voordat zij een onderzoek opent.
If the Ghanaian Party obtains from a major trading partner a substantially more favourable treatment than the one offered by the EC Party, the Parties will enter into consultations and jointly decide on the implementation of the provisions of paragraph 2. Indien Ghana van een belangrijke handelspartner een aanzienlijk gunstiger behandeling verkrijgt dan die welke door de EG wordt aangeboden, besluiten de partijen in onderling overleg over de toepassing van lid 2.
The EC Party shall exercise due restraint in asking for compensation or adopting appropriate measures pursuant to paragraphs 1 or 2 and will take account of the situation of developing country of the Ghanaian Party. De EG betracht de nodige terughoudendheid bij het vragen van compensatie of bij de vaststelling van passende maatregelen uit hoofde van de leden 1 of 2 en houdt er rekening mee dat Ghana een ontwikkelingsland is.
See how “Ghanaian” is translated from English to Dutch with more examples in context
Collaborative Dictionary     English-Dutch
n.
Ghanees
adj.
Ghanees
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising