write translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

write

  
  ( wrote    pt)   ( written    pp  )
I   
      vt  
1      (note down)  
  [+address, number etc]  
写 下   [xiĕxià]  
2      (compose)  
  [+letter, note]  
   [xiĕ]  
3      (create)  
  [+novel, music etc]  
创 作   [chuàngzuò]  
4    , write out  
  [+cheque, receipt, prescription]  
   [kāi]  
II   
      vi   写 字   [xiĕzì]  
to write sb a letter, write a letter to sb      给 某 人 写 信  
to write to sb      写 信 给 某 人  


write away  
      vi  
to write away for sth        [+information]   发 信 索 要 某 物
[fā xìn suŏyào mŏuwù]  
  [+goods]  
函 购 某 物   [hángòu mŏuwù]  
write down  
      vt   记 下   [jìxià]  
write in  
      vi   发 函   [fāhán]  
write into  
      vt  
to write sth into sth        [+contract, agreement]   把 某 事 写 入 某 物
[bă mŏushì xiĕrù mŏuwù]  
write off  
I   
      vt  
1      [+debt, money]   注 销   [zhùxiāo]  
2      [+person]   把 . . . 看 作 不 存 在   [bă...kàizuò bù cúnzài]  
3      [+plan, project]   取 消   [qŭxiāo]  
4      (BRIT, wreck)  
  [+vehicle]  
报 废   [bàofèi]  
II   
      vi  
to write off for sth        [+information]   写 信 索 要 某 物
[xiĕ xìn suŏyaò mŏuwù]  
  [+goods]  
函 购 某 物   [hángòu mŏuwù]  
write out  
      vt  
1      [+list, name and address, report]   写 下   [xiĕxià]  
2      (copy out)   誊 写   [téngxiĕ]  
3      [+cheque, receipt etc]      [kāi]  
write up  
      vt  
  [+minutes, report, findings]  
把 . . . 整 理 成 文   [bă...zhĕnglĭ chéngwén]  
  [+event, visit etc]  
详 细 记 述   [xiángxì jìshù]  
write-off  
      n   c   报 废 物   [bàofèiwù]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising