wing translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

wing

  
I   
      n   c  
1    [+of bird, insect]   翅 膀   [chìbăng]  
[+of aeroplane]  
机 翼   [jīyì]  
2    [+of building]   侧 楼   [cèlóu]  
3    [+of organization]   派 系   [pàixì]  
4      (BRIT)   [+of car]   挡 泥 板   [dăngníbăn]   美 = fender   美 = fender  
II   
   the wings  
      n pl     (THEAT)   舞 台 的 侧 面   [wŭtái de cèmiàn]  


left-wing     (POL)  
I   
      adj  
[person, ideas]  
左 翼 的   [zuŏyì de]  
II   
      n  
the left wing      左 翼
[zuŏyì]  
right-wing  
I   
      adj   右 翼 的   [yòuyì de]  
II   
      n   s     (of political party)    右 翼 势 力   [yòuyì shìlì]  
wing mirror     (BRIT)  
      n   c   侧 视 镜   [cèshì jìng]   美 = sideview mirror   美 = sideview mirror  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising