wear translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

wear

  
  ( wore    pt)   ( worn    pp  )
I   
      n   u  
1      (use)   使 用   [shĭyòng]  
2      (damage)   磨 损   [mósŭn]  
3      (clothing)  
evening/beach wear      晚 装 / 沙 滩 装
[wănzhuāng/shātān zhuāng]  
II   
      vt  
  [+clothes, shoes]  
穿 着   [chuānzhe]  
  [+spectacles, jewellery]  
戴 着   [dàizhe]  
III   
      vi     (become shabby)   磨 损   [mósŭn]  
to wear one's hair up/long/loose etc      把 头 发 梳 上 去 / 留 着 长 发 / 松 散 着 头 发 等   
to wear a hole in sth      在 某 物 上 磨 出 一 个 洞  
I can't decide what to wear      我 拿 不 定 主 意 该 穿 什 么  
to wear well      经 久 耐 用  
to wear thin      [material]   磨 薄  
[excuse, joke]   渐 失 效 力  
[patience]   快 磨 没 了  


wear away  
I   
      vt   使 磨 损   [shĭ mósŭn]  
II   
      vi   磨 损   [mósŭn]  
wear down  
      vt  
1      [+heel]   使 磨 薄   [shĭ móbáo]  
2      [+person]   使 精 疲 力 竭   [shĭ jīng pí lì jié]  
wear off  
      vi   逐 渐 消 失   [zhújiàn xiāoshī]  
wear on  
      vi   消 逝   [xiāoshì]  
wear out  
I   
      vt  
1      [+shoes, clothing]   穿 破   [chuānpò]  
2      (tire, inf)   使 疲 乏   [shĭ pífá]  
II   
      vi   耗 尽   [hàojìn]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising