register translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

register

  
I   
      n   c  
1      (at hotel)    登 记   [dēngjì]  
2      (in school)   注 册   [zhùcè]  
3      (official record)   记 录   [jìlù]  
II   
      vt  
1      [+birth, death, marriage]   登 记   [dēngjì]  
2      [+letter]   挂 号 邮 寄   [guàhào yóujì]  
3      (indicate)  
  [+amount, measurement]  
显 示 为   [xiănshìwéi]  
  [+feeling, opinion]  
流 露 出   [liúlùchū]  
III   
      vi  
1      (sign up, at hotel)   登 记   [dēngjì]     (at doctor's, dentist's, for work, class)    注 册 [zhùcè]  
2      (show)  
[amount, measurement]  
显 示   [xiănshì]  
3      (make impression)   留 有 印 象   [liúyŏu yìnxiàng]  
to register a protest      以 示 抗 议  


cash register  
      n   c   出 纳 机   [chūnàjī]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising