red translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

red

  
I   
      adj  
1    红 色 的   [hóngsè de]  
2    [face, person]   涨 红 的   [zhànghóng de]  
3    [hair]   红 褐 色 的   [hónghèsè de]  
4    [wine]   红 的   [hóng de]  
II   
      n   c/u   红 色   [hóngsè]  
to be in the red      inf  
[bank account, business]  
负 债  
to see red      inf   暴 怒  


infra-red  
      adj  
[rays, light, equipment]  
红 外 线 的   [hóngwàixiàn de]  
Red Cross  
      n  
the Red Cross      红 十 字 会
[Hóngshízìhuì]  
red-haired  
      adj   红 棕 色 头 发 的   [hóngzōngsè tóufa de]  
red-hot  
      adj  
1      (very hot)   炽 热 的   [chìrè de]  
2    inf, very popular   热 门 的   [rèmén de]  
3    inf, passionate   狂 热 的   [kuángrè de]  
the red-hot favourite      inf   大 热 门  
red light  
      n  
to go through a red light      闯 红 灯
[chuăng hóngdēng]  
red-light district  
      n   c   红 灯 区   [hóngdēngqū]  
red meat  
      n   c/u   牛 羊 肉   [niúyángròu]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising