professional translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

professional

  
I   
      adj  
1      (work-related)  
[activity, context, capacity]  
业 务 的   [yèwù de]  
2      (not amateur)  
[photographer, musician, footballer]  
职 业 的   [zhíyè de]  
[advice, help]  
专 业 的   [zhuānyè de]  
3      (correct)  
[person, attitude]  
内 行 的   [nèiháng de]  
4      (skilful)  
[performance, piece of work]  
专 业 水 平 的   [zhuānyè shuĭpíng de]  
II   
      n   c  
1      (doctor, lawyer, teacher)   专 业 人 士   [zhuānyè rénshì]  
2      (SPORT)   职 业 运 动 员   [zhíyè yùndòngyuán]  
3      (competent person)   内 行   [nèiháng]  
professional misconduct      渎 职  
to seek/take professional advice      寻 求 / 采 纳 专 家 建 议  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising