pack translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

pack

  
I   
      vt  
1      [+clothes]   把 . . . 打 包   [bă...dăbāo]  
2      [+suitcase, bag]   把 . . . 装 箱   [bă...zhuāngxiāng]  
3      [+hole]     (with earth, cement)    填 塞   [tiánsāi]  
II   
      vi   打 点 行 装   [dădiăn xíngzhuāng]  
III   
      n   c  
1      (bundle)   [+of goods]      [kŭn]  
[+of documents]  
   [bāo]  
2      (US)   [+of cigarettes]      [bāo]  
3      (group)   [+of hounds]      [qún]  
[+of people]  
   [huŏ]  
4      (back pack)   背 包   [bēibāo]  
5    [+of cards]      [fù]  
to pack one's bags        (fig)   卷 铺 盖 走 人  
to pack sb/sth into sth        (cram)   把 某 人 / 某 物 塞 满 某 物  
to pack sth into/around sth        (compress)   把 某 物 塞 进 某 物 / 在 某 物 周 围 压 紧  
to send sb packing      inf   把 某 人 赶 走  


face pack     (BRIT)  
      n   c   面 膜   [miànmó]  
pack in     (BRIT)  
inf  
      vt  
  [+job]  
放 弃   [fàngqì]  
pack it in!        (stop it!)   停 止 !  
pack off  
inf  
      vt  
to pack sb off to school/bed etc      打 发 某 人 上 学 / 上 床 睡 觉 等
[dăfa mŏurén shàngxué/shàngchuáng shuìjiào dĕng]  
pack up  
I   
      vi  
1      (BRIT)  
inf, stop working   停 止 工 作   [tíngzhĭ gōngzuò]  
2      (BRIT, put things away)   打 点 行 装   [dădiăn xíngzhuāng]  
II   
      vt  
  [+belongings, clothes]  
打 包   [dăbāo]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising