kick translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

kick

  
I   
      vt  
  [+person, ball]  
   [tī]  
II   
      vi  
[person, horse]  
   [tī]  
III   
      n   c  
1      (blow from person, animal)      [tī]  
2      (SPORT)      [tī]  
3    [+of rifle]   反 冲   [fănchōng]  
to give sb a kick      踢 某 人  
to get a kick out of sth      从 某 事 中 获 得 乐 趣  
to do sth for kicks      inf   为 刺 激 而 做 某 事  
to kick the habit      inf   戒 除 恶 习  
to kick the bucket      inf   翘 辫 子  
I could have kicked myself!      inf   我 真 后 悔 !  


free kick     (FOOTBALL)  
      n   c   任 意 球   [rènyì qiú]  
kick about  
      vt, vi       kick around  
kick around  
inf  
I   
      vi      [zài]  
II   
      vt  
  [+ideas]  
随 便 谈 一 谈   [suíbiàn tányītán]  
kick in  
      vi     (take effect)  
[electrical device]  
开 启   [kāiqĭ]  
[medicine]  
起 作 用   [qĭ zuòyòng]  
kick off  
I   
      vi  
1      (SPORT)   开 赛   [kāisài]  
2    inf, begin   开 始   [kāishĭ]  
II   
      vt   开 始   [kāishĭ]  
kick up  
      vt fus  
to kick up a fuss (about sth)      ( 为 某 事 ) 大 发 牢 骚
[(wèi mŏushì) dàfā láosāo]  
kick-off     (SPORT)  
      n   s   开 场 时 间   [kāichăng shíjiān]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising