iron translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

iron

  
I   
      n  
1    u     (metal)      [tiĕ]  
2    c     (for clothes)    熨 斗   [yùndŏu]  
II   
      adj  
1    [bar, railings]   铁 的   [tiĕ de]  
2      (fig)  
[will, discipline]  
刚 强 的   [gāngqiáng de]  
III   
      vt  
  [+clothes]  
   [yùn]  
IV   
   irons  
      n pl     (chains)   镣 铐   [liàokào]  
to clap sb in irons      给 某 人 戴 上 镣 铐  


cast-iron  
      adj  
1      (metal)   铸 铁 制 的   [zhùtiĕzhì de]  
2      (certain)  
[guarantee, alibi]  
无 可 质 疑 的   [wú kĕzhìyí de]  
iron out  
      vt  
  [+problems]  
消 除   [xiāochú]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
See also:

iron out, irons, irony, irons

Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising