inside translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

inside

  
I   
      n   内 部   [nèibù]  
II   
      adj  
1    [wall, surface]   内 部 的   [nèibù de]  
[lavatory]  
室 内 的   [shì nèi de]  
[pocket]  
里 面 的   [lĭmiàn de]  
2    [knowledge, information, story]   内 幕 的   [nèimù de]  
III   
      adv  
1    [go]   里 面   [lĭmiàn]   [be]  
在 里 面  
[zài lĭmiàn]  
2      (indoors)   在 屋 内   [zài wū nèi]  
IV   
      prep  
1      [+place, container]   在 . . . 的 里 面   [zài...de lĭmiàn]  
2      [+time]   在 . . . 之 内   [zài...zhīnèi]  
3      [+organization]   在 内 部   [zài...nèibù]  
V   
   insides  
      n pl  
inf, stomach  
[of person, animal]  
内 脏   [nèizàng]  


inside lane  
      n   c   里 道   [lĭdào]  
inside out  
      adv   里 面 朝 外 地   [lĭmiàn cháowài de]  
to know sth/sb inside out      透 彻 了 解 某 事 / 某 人  
to turn sth inside out        (lit)   把 某 物 的 里 面 翻 到 外 面     (fig)   彻 底 查 看 某 物  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising