debit translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

debit

  
I   
      n   c   记 入 借 方 的 款 项   [jìrù jièfāng de kuănxiàng]  
II   
      vt   将 . . . 记 入 某 人 的 借 方   [jiāng...jìrù mŏurén de jièfāng]  


debit card  
      n   c   借 记 卡   [jièjìkă]  
direct debit     (BRIT)  
      n   c/u   直 接 借 记   [jíjiē jièjì]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising