cult translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

cult

  
I   
      n   c  
1      (REL)   异 教   [yìjiào]  
2      (fashion)   时 尚   [shíshàng]  
II   
      cpd  
[status]  
狂 热 崇 拜 的   [kuángrè chóngbài de]  
[film]  
风 糜 一 时 的   [fēngmíyīshí de]  
cult figure      崇 拜 偶 像  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
See also:

cut, culture, cultural, cultured

Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising