car translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

car

  

      n   c  
1      (AUT)   汽 车   [qìchē]  
2      (US, RAIL)   车 厢   [chēxiāng]   英 = carriage, coach   英 = carriage, coach  
by car      乘 汽 车  
the dining/buffet car        (BRIT, RAIL)   餐 车  


cable car  
      n   c   缆 车   [lănchē]  
car boot sale     (BRIT)  
      n   c   将 不 要 的 物 品 放 在 汽 车 行 李 箱 中 出 售   [jiāng bù yào de wùpĭn fàngzài xínglixiāng zhōng chūshòu]  
car ferry  
      n   c   汽 车 渡 轮   [qìchē lúndù]  
car hire     (BRIT)  
      n   u   汽 车 出 租   [qìchē chūzū]   美 = car rental   美 = car rental  
car keys  
      n pl   车 钥 匙   [chē yàoshi]  
car park     (BRIT)  
      n   c   停 车 场   [tíngchēchăng]   美 = parking lot   美 = parking lot  
car rental  
      n   u   汽 车 出 租   [qìchē chūzū]  
car wash  
      n   c   汽 车 擦 洗   [qìchē cāxĭ]  
company car  
      n   c   单 位 公 车   [dānwèi gōngchē]  
dining car     (BRIT)  
      n   c   餐 车   [cānchē]  
estate car     (BRIT)  
      n   c   旅 行 车   [lŭxíngchē]   美 = station wagon   美 = station wagon  
hire car     (BRIT)  
      n   c   租 的 车   [zū de chē]   美 = rental car   美 = rental car  
motor car     (BRIT)  
frm  
      n   c   汽 车   [qìchē]  
police car  
      n   c   警 车   [jĭngchē]  
race car     (US)  
      n       racing car  
racing car     (BRIT)  
      n   c   赛 车   [sàichē]  
rental car     (US)  
      n   c   租 的 车   [zū de chē]   英 = hire car   英 = hire car  
restaurant car     (BRIT)  
      n   c   餐 车   [cānchē]   美 = dining car   美 = dining car  
sleeping car  
      n   c   火 车 卧 铺 车 厢   [huŏchē wòpù chēxiāng]  
sports car  
      n   c   跑 车   [păochē]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising