bear translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

bear

  
  ( bore    pt)   ( borne    pp  )
I   
      n   c     (animal)      [xióng]  
II   
      vt  
1    liter, carry  
  [+object]  
携 带   [xiédài]  
2      (support)  
  [+weight]  
支 撑   [zhīchēng]  
3      [+responsibility]   承 担   [chéngdān]  
4      [+cost]   负 担   [fùdān]  
5      (tolerate)  
  [+person]  
容 忍   [róngrĕn]  
6      (endure)   忍 受   [rĕnshòu]  
7      (show)  
  [+traces, signs]  
留 有   [liúyŏu]  
8      (stand up to)  
  [+examination, scrutiny]  
经 得 起   [jīng de qĭ]  
9    frm  
  [+malice, ill will]  
心 怀   [xīnhuái]  
10      (COMM)  
  [+interest, dividend]  
产 生   [chănshēng]  
11    o.f  
[woman]  

  [+children]  
生 育   [shēngyù]  
12    [plant]  
  [+fruit]  
结 出   [jiéchū]  
III   
      vi  
to bear right/left        (AUT)   向 右 / 左 转
[xiàng yòu/zuŏ zhuăn]  
to bear no resemblance/relation to      与 . . . 无 相 似 之 处 / 没 有 关 联  
to bring pressure/influence to bear on sb      对 某 人 施 加 压 力 / 影 响  


bear down on  
      vt fus  
1      (move towards)   冲 向   [chōng xiàng]  
The girl flashed a smile at the television crew and cameras bearing down on her.      女 孩 冲 着 涌 过 来 的 电 视 工 作 人 员 和 相 机 镜 头 微 笑 。  
2      (press)      [yā]  
bear out  
      vt  
  [+person, suspicions, claims]  
证 实   [zhèngshí]  
bear up  
      vi  
[person]  
挺 得 住   [tĭng de zhù]  
He bore up well.      他 咬 紧 牙 关 坚 持 下 来 。  
bear with  
      vt fus  
  [+person]  
容 忍   [róngrĕn]  
polar bear  
      n   c   北 极 熊   [bĕijíxióng]  
teddy (bear)  
      n   c   玩 具 熊   [wánjùxióng]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising