band translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

band

  
I   
      n   c  
1      (group)   [+of supporters, helpers, rebels etc]      [qún]  
2      (MUS, jazz, rock etc)   乐 队   [yuèduì]     (military)    军 乐 队 [jūnyuèduì]  
3      (strip)   [+of cloth]   带 子   [dàizi]  
[+of light, land]  
条 纹   [tiáowén]  
4      (loop)   [+of metal, material]      [gū]  
5      (range)   幅 度   [fúdù]  
II   
      vt     (BRIT)  
  [+tax]  
划 分 级 别   [huàfēn jíbié]   美 = bracket   美 = bracket  


band together  
      vi   联 合   [liánhé]  
Band-Aid        (US)  
      n   c   邦 迪 创 可 贴   [Bāngdí chuàngkĕtiē]   英 = plaster   英 = plaster  
brass band  
      n   c   铜 管 乐 队   [tóngguăn yuèduì]  
elastic band     (BRIT)  
      n   c   橡 皮 筋   [xiàngpíjīn]   美 = rubber band   美 = rubber band  
rubber band  
      n   c   橡 皮 筋   [xiàngpíjīn]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising