bag translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

bag

  
I   
      n   c  
1      (made of paper, plastic, with handle)       [dài]  
2      (suitcase)   行 李 箱   [xínglĭxiāng]  
3      (handbag)   手 袋   [shŏudài]  
4    pej, inf, woman   讨 厌 的 女 人   [tăoyàn de nŭrén]  
II   
      vt     (BRIT)  
inf, claim   抢 占   [qiăngzhàn]  
bags of        (BRIT)  
inf, lots of   许 多  
to pack one's bags      准 备 离 开  
to have bags under one's eyes      有 眼 袋  
it's in the bag      inf   稳 操 胜 券  


carrier bag     (BRIT)  
      n   c   购 物 袋   [gòuwùdài]   美 = shopping bag   美 = shopping bag  
garbage bag     (US)  
      n   c   垃 圾 袋   [lājīdài]  
overnight bag  
      n   c   短 途 旅 行 包   [duăntú lŭxíngbāo]  
paper bag  
      n   c   纸 制 购 物 袋   [zhĭzhì gòuwùdài]  
plastic bag  
      n   c   塑 料 袋   [sùliào dài]  
polythene bag  
      n   c   聚 乙 烯 塑 料 袋   [jùyĭxī sùliàodài]  
shopping bag  
      n   c   购 物 袋   [gòuwùdài]  
sleeping bag  
      n   c   睡 袋   [shuìdài]  
tea bag  
      n   c   袋 茶   [dàichá]  
toilet bag     (BRIT)  
      n   c   洗 漱 包   [xĭshùbāo]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising