spoorwegovergangen translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
spoorwegovergangen
crossings
In de toekomst zullen we natuurlijk nog een paar problemen moeten oplossen rond het goederenvervoer over het spoor, zoals de gelijkvloerse spoorwegovergangen met slagboom. In the future we will clearly have to resolve certain problems relating to goods transport by rail, such as level crossings with barriers.
Zijn alle belangrijke spoorwegovergangen afgesloten? Are all important crossings closed?
level crossing n.
Van de kosten worden afgetrokken schadevergoedingen of compensatie die worden teruggevorderd van derden zoals eigenaren van motorvoertuigen die bij ongevallen op spoorwegovergangen zijn betrokken. From the costs shall be deducted indemnity or compensation recovered from third parties such as motor vehicle owners involved in level crossing accidents.
afzonderlijke risico's voor reizigers, personeel inclusief het personeel van aannemers, gebruikers van spoorwegovergangen en overigen, alsmede, onverminderd de bestaande nationale en internationale aansprakelijkheidsregels, afzonderlijke risico's voor onbevoegde personen op spoorwegterreinen; individual risks relating to passengers, staff including the staff of contractors, level crossing users and others, and, without prejudice to existing national and international liability rules, individual risks relating to unauthorised persons on railway premises;
Other examples in context
Er zijn tientallen spoorwegovergangen waar je de fluit moet gebruiken. There are dozens of railroad crossings you have to blow the whistle for.
Het aantal spoorwegovergangen (totaal en per kilometer spoor). Number of level crossings (total and per line kilometre).
See how “spoorwegovergangen” is translated from Dutch to English with more examples in context
spoorweg nm.
railway
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising