leguminosen translation | Dutch-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
leguminosen
legumes
De beweiding combineert drie soorten hulpbronnen: natuurlijke graslanden, bossen en stikstofrijke leguminosen. Grazing combines three types of resources: natural grassland, woods and nitrogen-rich legumes.
Zaaddragende leguminosen kennen een eigen regeling waarbij het steunniveau 181 euro per hectare is en de gegarandeerde maximumoppervlakte 400.000 hectare. Grain legumes are covered by their own scheme where the amount of fixed aid per hectare is EUR 181 and the maximum guaranteed area is 400000 hectares.
legume n.
In feite wordt in Spanje 90% van de zaaddragende leguminosen in de Europese Unie verbouwd. In fact Spain accounts for 90% of all EU grain legume production.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, het verslag dat hier vandaag ter aanneming aan de plenaire vergadering van het Parlement wordt voorgelegd, beoogt een minieme hervorming van verordening nr. 1577/96 ter ondersteuning van de sector van de zaaddragende leguminosen. Mr President, Commissioner, the report that is being proposed for approval today in plenary refers to a minimal reform of Regulation 1577/96 on aid for the grain legume sector.
See how “leguminosen” is translated from Dutch to English with more examples in context
leukemie nf.
leukaemia
[UK]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising