przesunąć translation | Polish-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
przesunąć
move v.
Pan, musimy przesunąć Prezydenta przyjęcie urodzinowe. Sir, we must move President's birthday party.
Będziemy musieli przesunąć przyjęcie urodzinowe prezydenta. Sir, we must move President's birthday party.
postpone v.
Może powinieneś przesunąć ślub o kilka miesięcy. Maybe you should postpone the wedding for a few months.
W międzyczasie, będziemy dalej próbowali przesunąć egzekucję Ahmadi'ego. In the meantime, we will keep pushing to postpone Ahmadi's execution.
shift v.
Jeżeli używasz małej wyobraźni i przesunąć charaktery dookoła trochę drzewo wyglądałoby jak słowo Zdrowie If you use a little imagination and shift the characters around a bit the tree would look like the word Health
More translations in context: delay v., push back v. ...
See more translations and examples in context for "przesunąć" or search for more phrases including "przesunąć": "przesunąć się", "należy przesunąć"
przesunąć v.
move ; shift ; postpone ; delay ; push back

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     Polish-English
***
'przesunąć' also found in translations in English-Polish dictionary
v.
przesunąć się [przesuwać się]
[UK]
v.
przesunąć się [przesuwać się]
[US]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising