תרנוגלת שמטילה ביצי זהב translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
תרנוגלת שמטילה ביצי זהב n.
golden goose
[Fig.]

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"תרנוגלת שמטילה ביצי זהב": examples and translations in context
רק מהפן העסקי, זה יהיה להרוג תרנוגלת שמטילה ביצי זהב. For business reasons alone, it'd be like killing the golden goose.
לקבל זאת פעמיים בשבוע זה יהייה כמו להרוג את האווזה שמטילה ביצי זהב?. It would be like killing the goose that laid the golden egg.
הם מתים מפחד שהאווזה שמטילה ביצי זהב תחמוק מידיהם. They're terrified their cash cow will slip away.
מה שלום התרנגולת שמטילה ביצי זהב? We just have to get out of here.
רק סיפרתי לכולם עליך הייתי התרנגולת שמטילה ביצי זהב."של "גורדייל I was only telling people about you.
זו תרנגולת שמטילה ביצי זהב זה בטח גורם לה להרגיש טוב יותר עם עצמה It seems like it's the golden goose.
See how “תרנוגלת שמטילה ביצי זהב” is translated from Hebrew to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Hebrew-English
n.
egg
n.
hard-boiled egg
n.
scrambled eggs
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising