מסירות translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
מסירות
devotion n.
שלושת החוקים שאיפה, מסירות ומשמעת. The three D's: Desire, devotion and discipline.
זה מה שאני אוהב לראות. מסירות לתפקיד That's what I like to see. Devotion to duty.
dedication n.
הסמל קלארק ואני קוראים לזה מסירות. Sergeant Clark and I call it dedication.
התגעגעתי ביותר חלק חשוב - דף מסירות. I missed the most important part... dedication page.
catch
אולי משחק מעט מסירות עם טריפ. Maybe playing a little catch with Trip.
? למה אנו משחקים מסירות בכלל? Look, why are we playing catch anyway?
More translations in context: passes, boats ...
See more translations and examples in context for "מסירות" or search for more phrases including "מסירות": "לשחק מסירות"
מסירות n.
devotion ; dedication

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising