מסירות translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
מסירות
devotion n.
שלושת החוקים שאיפה, מסירות ומשמעת. The three D's: Desire, devotion and discipline.
אתה רואה מסירות והנאמנות שלך, אפילו לנוכח הפרובוקציה. Let her see your devotion and loyalty, even in the face of provocation.
dedication
התפקיד דורש עבודה קשה מסירות והתמדה. It requires hard work, dedication, and commitment.
ועל מסירות איתנה לצדק אני מכנה אותך סר ארתור קונן דוייל. And for steadfast dedication to justice, l dub you Sir Arthur Conan Doyle.
catch
יש לך זמן לשחק קצת מסירות -! You got time to play a little catch, don't you?
קדימה, ריאן, שחק איתי מסירות. Come on, Ryan, play catch with me.
More translations in context: passes, boats ...
See how “מסירות” is translated from Hebrew to English with more examples in context
מסירות n.
devotion ; dedication

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising