מטר translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
מטר
metre n.
כעת נשאר רק שחייה חופשית 300 מטר So now there's only the 300 metre freestyle left.
meter n.
אתה זה שעובד עבור ואן מטר. You work for Van Meter, not me.
ואן מטר הורה לך לארוב לי? Van Meter tell you to ambush me?
yards
הוא מזרחה ממך בערך 100 מטר. It's east of you, about a hundred yards.
ואני יכול לשמוע נישואין יורדים לטמיון ממאה מטר. And I can hear a marriage going down the drain from a hundred yards.
More translations and examples : foot n., tall
בשלושת החודשים הראשונים, השורשים מגיעים לעומק של מטר. In the first three months, roots reach a depth of one meter.
See more translations and examples in context for "מטר" or search for more phrases including "מטר": "מטר וחצי", "חצי מטר"
מטר n.
rain ; hail
matar

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     Hebrew-English
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising