להקצות translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
להקצות
to assign v.
הנחתי את המחשב להקצות סמלים לכל הצלילים שהתקבלו בשדר. I've instructed the computer to assign symbols to all the tones received in the transmission.
"תוכנית להקצות הכושים כדי כיסוי השיירה שגרתית ניתן" "A plan to assign the Negroes to routine convoy cover may be"
assigning
מה לגבי להקצות אדם נוסף להנדסה בשביל לנסות להגביר את הקפיצה שלנו? Then what about assigning engineering crews to try and boost our warp yield?
מטפאורות דתיות לא רלוונטיות אולי כדאי לשקול להקצות להם משימות נוספות Perhaps you should consider assigning them additional tasks.
to allocate v.
והבחירה כיצד להקצות משאבים אלה שייכים לי. And the choice of how to allocate those resources belongs to me.
איך אני אמורה להקצות את משאבי... המעבדה כשהוא How am I supposed to allocate lab resources when he...?
More translations in context: to commit v., to task ...
See more translations and examples in context for "להקצות" or search for more phrases including "להקצות": "להקצות לך"
להקצות v.
assign ; allocate ; devote

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising