להקצות translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
להקצות
assign v.
באפשרותך להקצות תפקידים והרשאות של מנהלי SharePoint Online למשתמשים בחברה. You can assign SharePoint Online administrator roles and permissions to users in your company.
ניסית להקצות את הערך Null למשתנה שאינו מסוג הנתונים Variant. You tried to assign the Null value to a variable that is not a Variant data type.
allocate v.
AX4-5 מגיע עם Navisphere Express, ממשק משתמש אינטואיטיבי המפשט את ההתקנה ואת התפעול, ומאפשר למשתמשים להקצות קיבולת חדשה בתוך שניות. The AX4-5 comes with Navisphere Express, an intuitive user interface that simplifies installation and operation and allows users to allocate new capacity in seconds.
האם להקצות חיובים שונים ראשיים אוטומטית עבור ההזמנה? Allocate main misc. charges automatically for the order?
provision v.
קבע כיצד Project Web App צריך להקצות אתרי אינטרנט המשויכים לפרוייקטים ולשנות מאפייני אתר שונים. Set how Project Web App should provision websites associated with projects and modify different site properties.
ספק זהות זה אינו מספק את טענת UPN באסימון האבטחה. יהיה עליך להקצות את המשתמשים החדשים במערכת Microsoft Dynamics CRM על-ידי יצירה ושליחה של הודעות דואר אלקטרוני להזמנה. This identity provider does not supply the UPN claim in the security token. You will need to provision the new users in your Microsoft Dynamics CRM system by creating and sending then invitation emails.
More translations in context: designate v., delegated ...
See more translations and examples in context for "להקצות" or search for more phrases including "להקצות": "ניתן להקצות", "אפשרות להקצות"
להקצות v.
assign ; allocate ; devote

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising