טפשות translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
טפשות
stupidity n.
חבל שאי אפשר לעצור אנשים על טפשות. Too bad we don't have the power to arrest people for stupidity.
להדהים אותם, מתוך שאננות, מתוך טפשות. Stun them out of complacency, out of stupidity.
More translations and examples : tomfoolery n.
כומר, זה בדיוק סוג של טפשות שהתגברה מאז שעזבת. Reverend, this is just the kind of tomfoolery that's been on the upswing since you left.
אולי יש כאן טפשות לאורך כל הדרך. Maybe it's sort of duncey all the way back.
אתה איתי, ובלי טפשות יותר אני רוצה אגף שקט ונעים. And no more silliness, I want a nice quiet wing.
ואם נהרוג אותן, זאת תהיה פעולה קצרת-טווח של טפשות למישהו שאינו מעריך את צווארו? How killing 'em would be the act of a short-sighted galoot who didn't value his neck?
See how “טפשות” is translated from Hebrew to English with more examples in context
טפשות n.
stupidity ; silliness ; brainlessness

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
See also:

טפשות


Advertising